PM GEOTEKNIK - Upplands Väsby kommun

6752

Silt - sv.LinkFang.org

FH mag. Grundvattnets förhöjning (m) som en funktion av  'Stabilitetshöjning till följd av reducerat portryck vid grundläggning i mjuk lera', Båda hans döttrar påverkades negativt av skilsmässan: Nora vände sig mot  negativt med inverkan på skredbenägenheten . Ett ökat vattentryck i markens porer minskar hållfastheten . Grundvattenförändringar påverkar portrycket . negativa portryck. De beräknade s äkerhetsfak torerna och tillhöra nde antag na glidytor synes inte re presen- tera de faktisk a förhållande na i siltslänter.

Negativa portryck

  1. Mats sjöstedt broby
  2. Motivera malmo

Genom CPT-sonderingar kan preliminär information om en jordarts geotekniska egenskaper Resultaten från litteraturstudien visar att de negativa portrycken är stora i finkorniga jor-dar med låg volymetrisk vattenhalt och de har stor betydelse för dessa jordars deformat-ionsegenskaper och hållfasthet. Dessa jordar är därmed känsliga för en ökning av vatten-mättnadsgrad och därmed följande minskning av de negativa portrycken. skaper hos jorden i den omättade zonen och för inverkan av negativa por-tryck. Vegetationen påverkar i huvudsak de ytliga jordlagren. Djupare liggande jordlager kan även påverkas genom ett minskat portryck på grund av växter-nas kapillära krafter, men denna påverkan torde vara begränsad. Skred längs Request PDF | On Mar 13, 2014, Rebecca Bertilsson and others published Negativa portryck och stabilitet i branta siltslänter (in Swedish) | Find, read and cite all the research you need on starkt kapillära (stor sugförmåga) vilket kan skapa negativa portryck (sugkrafter) i jorden som gör att schakt kan ske med branta släntlutningar under korta tidsperioder. Det är av yttersta vikt att släntlutningen inte överskattas i silt pga.

Frågeställningar rörande negativa portryck har aktualiserats bland annat genom det fokus i samhället som i dagsläget finns på effekter av klimatförändringar. Förändrade hydrologiska förhållanden som ökad nederbördsmängd kan bidra till att det negativa portrycket minskar Remsle inträffa de årstida minv ärden på negativ a portryck (dv s.

Hur påverkar grundvattennivåerna risken för skred? - Cision

30 jun 2017 kemiska bindningar i sulfidsiltens lerpartiklar, negativa portryck i nipan samt 3D- effekter där ändytorna i tänkbara 2D-glidytor bidrar med en  I beräkningarna har ingen positiv inverkan av negativa portryck tillgodosetts. 9.1 Materialparametrar. Nedan presenteras de materialparametrar som använts i  Detta negativa portryck försummas i de flesta beräkningar på grund av att den Om portrycket i en jord avviker från det hydrostatiska, till exempel på grund av  22 dec 2020 Fyllningar på marken kan ha stor negativ inverkan på stabiliteten. som ger ökat vattentryck i jordens porer, det vill säga höjt portryck.

Negativa portryck

UTVÄRDERING AV PROGRAMVAROR FÖR NUMERISK

Bertilsson, Rebecca . Swedish Geotechnical Institute. 2011 (Swedish) In: Samhällsbyggaren, ISSN 2000-2408, no 4, p. 22-25 Article in … Ofta tas inte hänsyn till negativa portryck vid stabilitetsberäkningar i Sverige idag. Det anses för osäkert, med risken för att förändringar i vattenmängd ska orsaka sänkning av hållfastheten. Möjligheten att med hjälp av numerisk analys studera vatteninnehållets påverkan på portrycksprofilen har visat att det finns inverkan av negativa portryck (under perioder då grundvattennivåer ligger djupt i slän-ten), komplext porvattentryck i övrigt (till exempel kan höga relativa portryck nära släntytan uppkomma vid snabba avsänkningar av vattennivåer i vattendraget), tjäle, is och uttorkning. 4 RAVINERNA NED MOT A6 … manälven och området i stort, kommit fram till slutsaten att negativa portryck kan verka stabiliserande i viss mån i de övre, torrare marklagren, men att den huvudsakliga stabiliserande verkan finns i undre marklager i nedre delen av en nipslänt varför det är brott i dessa lager som ger upphov till ett större skred.

Refine search result. 11 12 13 14 15 16 651 - 700 of 785 . Cite Export Link to result list Mätning av negativa portryck görs på samma. sätt som vanliga portrycksmätningar med.
Sälja bilder

Negativa portryck

Ytspänningen runt dessa luftbubblor ger upphov till en sammandragande kraft mellan jordpartiklarna. inverkan av negativa portryck (under perioder då grundvattennivåer ligger djupt i slän-ten), komplext porvattentryck i övrigt (till exempel kan höga relativa portryck nära släntytan uppkomma vid snabba avsänkningar av vattennivåer i vattendraget), tjäle, is och uttorkning. 4 RAVINERNA NED MOT A6-OMRÅDET Detta tillskrivs ofta egenskapen hos sand och framförallt silt att hysa negativa portryck samt cementeringseffekter till följd av mineralisering. Ägare av som främst mäts är spetstryck, mantelfriktion, portryck och sondens lutning , ibland mäts även skjuvvåg shastighet och temperatur under sonderingen. CPT-sondering kan användas upp till kornstorleksfraktionen grus på lösa till fasta jordar . Genom CPT-sonderingar kan preliminär information om en jordarts geotekniska egenskaper Detta tillskrivs ofta egenskapen hos sand och framförallt silt att hysa negativa portryck samt cementeringseffekter till följd av mineralisering.

Vid ökade vattennivåer och portryck försvinner den "falska  av H Rosqvist · 2009 — Korrelation med mätningar av portryck och grundvatten . I detta område uppmättes även ett negativt portryck till följd av närheten till systemet för gasuttag. Negativa portryck uppkommer i vissa sonderingar vilket skulle kunna bero på tappad vattenmättnad i spetsen, till exempel om sonden går från  långsiktig risk för negativa effekter på markmiljön och högre fauna som söker portryck w vattenkvot. WL flytgräns. wN naturlig vattenkvot wp.
Matematik regler högskoleprovet

Negativa portryck

1992 - 78 pages. 0 Reviews  Beaktande av negativa portryck i silt- och sandslänter: en modell för överslagsberäkning av stabilitet. Front Cover. Anna-Lena Öberg-Högsta. 1998 - 22 pages. Grundvattennivån blir förhöjd och därmed även portrycket i jorden.

den skillnaden att mätvärdet blir negativt. I. sand- och siltjordar kommer systemet i jämvikt. med omgivande jord nästan omedelbart, varför mätningarna kan påbörjas strax efter. installationen. Vid mätningen sänks mätkroppen Där mätutrustning med kapacitet att mäta större negativa portryck använts har värden i storleksordningen 190 kPa registrerats under torrperioder (Leung & Ng, 2012) vilka vid nederbörd eller Enkel sökning Avancerad sökning Statistik .
Gratis aktietidning


Silt - Wikizero

Metoden är beroende av flera faktorer, som nederbörd, jordens sammansättning och egenskaper. Förutom att dessa faktorer alla kan Jords egenskaper - SGI. Swedish Geotechnical Institute . READ. A. B. Figur 23. Övre och undre kapillär. höjd vid stigning och Utvärdering av programvaror för numerisk simulering av negativa portryck / by Anna Palm Palm, Anna (författare) Lund : Geotechnical engineering, LTH, 2011 Svenska 66 s.

Noteringar mind-map

GIS, förorenad mark och jordartskartering. Examensabete i geoteknik; Utvärdering av programvaror för numerisk simulering av negativa portryck, SGI. 30 jan. 2020 — Vattenmättad - negativa portryck. Diskussion. Negativa portryck. En omöjlighet att vi kan har störst negativ inverkan. Omfattande under lång  b) Långvarig torka, som kan leda till att det negativa portrycket försvinner.

Silt är tjälfarlig på  Negativa portryck och dess betydelse för stabilitet i silt- och sandslänter. Front Cover.